Меню
Изтегли албум English
Начало Политика за поверителност

Политика за поверителност

I. КОИ СМЕ НИЕ

„РОЙ КЕПИТЪЛ“ ЕООД, е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК:205137211, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Атанас Дуков“ №1, ет. 9, офис 8, тел. +359 (0) 282 84 872, електронна поща sales@roi.bg, интернет страница https://roi.bg/ /наричано за краткост Дружеството/.

Дружеството е администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент за защита на данните/ ОРЗД).

Като администратор на лични данни Дружеството се ангажира да обработва и защитава вашите лични данни като физическо лице съгласно изискванията на ОРЗД и настоящата политика за поверителност.

Терминология: 

„Лични данни“ представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано;

„Субект на данни“ е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора. Под "обработващ лични данни" в настоящата политика се има предвид служител на „Рой Кепитъл“ ЕООД;

II. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС НА УЕБСАЙТА? 

При посещение на уебсайта, ние събираме и обработваме различни видове технически данни за Вас (тези данни не Ви идентифицират лично), като напр.: IP адрес, използван за свързване на компютъра Ви с интернет, информацията от браузъра/уебсайта, който сте посетили преди да посетите уебсайта ни, или уебсайта, към който отивате, когато напускате нашия уебсайт, тип и версия на браузъра, тип и версия на разширения на браузъра (browser plug-in), данни за достъп (log-in information), операционна система, тип устройство, марка на компютърно/мобилно устройство. Също така можем да запазим информация за страниците на уебсайта ни, които посещавате, и колко време прекарвате на всяка страница. Тези данни могат да бъдат събирани и обработвани от наше име от "бисквитки" на трети лица. Ние също да използваме "бисквитки" на уебайта. „Бисквитките" са малки части от информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Отхвърлянето на "бисквитките" при използването на уебсайта обаче може да доведе до неправилна работа на определени части от уебсайта или не толкова ефективна, колкото, ако са разрешени.

Всеки път, когато посещавате уебсайта, автоматично събираме и следните данни: данни за Вашите посещения, като напр. URL, информация за активности, извършени чрез и от уебсайта (включително дата и час), информация, която сте преглеждали или търсили (включително най-посещаваното съдържание и категории), време за отговор на страницата, грешки при зареждането й, продължителност на посещението на определени страници, включително средна продължителност на времето прекарано на определени страници, преглеждайки конкретно съдържание, информация за активности на страницата (като напр. преглед, кликване, преместване на курсора), методи, използвани за разглеждане на страницата, данни за поведението на потребителя, това включва информацията, предоставена от Вас при регистрация на уебсайта, при ползване на услуга/функционалност на уебсайта, при попълване на някакъв формуляр за участие, коментар или друга Ваша активност на уебсайта, както и когато съобщавате за проблем с уебсайта. В някои случаи информацията, която ни предоставяте може да включва и име, адрес, имейл адрес, телефонен номер. В други случаи получаваме данни за Вас от трети лица, например от социална мрежа, ако доброволно сте избрали да влезете на уебсайта ни чрез платформата на съответната социална мрежа.

Лична информация, събрана при регистрация на уебсайта: 

При регистрация на уебсайта Ние обработваме следните Ваши лични данни: имена, телефонен номер и имейл адрес. Тази информация се изисква, за да се потвърди самоличността Ви, да се установи Вашият акаунт и да се настрои Вашата услуга. С регистрирането си на уебсайта ни, Вие ни разрешавате да комуникираме с Вас във връзка с профила Ви, като използваме предоставената от Вас лична информация.

Ние не събираме и обработваме „чувствителни" лични данни, свързани с Вас, като например религиозна или етническа принадлежност, политически възгледи, здравословно състояние и др.

Oбработване на лични данни на лица под 16 години:

Деца на възраст под 16 години нямат право да се регистрират без изричното съгласие на свой родител/настойник. В случай, че разберем, че сме събрали лична информация от дете на възраст под 16 години без съгласието на родител/настойник, ще изтрием тази информация възможно най-бързо.

III. НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ 

Ние обработваме Вашите данни в изпълнение на наши законни задължения и с цел ефективното използване на уебсайта ни от Ваша страна, във връзка с различни технически, административни и оперативни причини - за да гарантираме, че съдържанието му е представено по най-удобния, лесен и достъпен начин за Вас и за Вашето устройство; за да подобряваме уебсайта, включително неговата функционалност за Ваше удобство и удоволствие; за да представяме съдържание, което може да бъде от по-голям интерес за Вас; за отстраняването на неизправности и технически проблеми в хода на работа с уебсайта; за анализ, тестове, изследвания, статистически цели и проучвания; и като част от нашите усилия да поддържаме безопасен и сигурен уебсайта. На следващо место, на основание изпълнението на законово задължение, което се прилага спрямо нас или когато това е необходимо за осъществяването на наш легитимен интерес, например за откриване или предотвратяване на измами или злоупотреби с уебсайта. Когато това е необходимо в обществен интерес.

С посещението си на уебсайта ни, където настоящата Политика е публикувана, се приема, че сте уведомени за нейното съдържание и сте се запознали с нея. А в случай, че се регистрирате на уебсайта, по този начин се приема, че сте предоставили своето съгласие по смисъла на ОРЗД, Вашите лични данни да бъдат обработвани от нас за целите на администрирането на уебсайта. 

IV. НА КОГО РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

По правило, ние не продаваме или разпространяваме Ваша лична информация на трета страна без Вашето изрично съгласие. 

Вашите данни могат да бъдат разкривани на:

(а) доставчици, които ни предоставят административни и/или технически услуги за осигуряване на IT поддръжка и сигурност на уебсайта, които ни помагат да подобряваме и оптимизираме уебсайта. 
(б) бизнес партньори или други дружества, когато това се изисква в защита на нашите законни интереси или с Вашето изрично съгласие; 
(в) на публични органи, ако това се изисква от приложимото законодателство или е необходимо във връзка с упражняването на наши права или защита на наши легитимни интереси;

При избор на доставчици на услуги, бизнес партньори и подизпълнители, изискаме тези лица да поддържат адекватни технически и организационни мерки за защита на личните данни и да обработват личните данни само съобразно инструкциите ни.

В рамките на нашата организация, при спазване на принципа „необходимост да се знае", всеки служител има оторизиран достъп до Вашите лични данни. Членовете на нашия екип боравят с личните данни, съобразно своите правомощия и основни отговорности, съгласно длъжностната си характеристика и съобразно с нашите инструкции. Тези служители имат задължение за поверителност по отношение на личните Ви данни. Предприети са и необходимите технически мерки във връзка със сигурността на данните.

По правило, ние не предаваме/трансферираме на трети страни (извън Европейския съюз ("ЕС") и Европейското икономическо пространство ("ЕИП")) Ваши лични данни. Информацията обаче, събрана чрез "бисквитки" обикновено се осигурява от център за данни, който е най- близо до мястото, откъдето се генерира трафикът. Това означава, че такава информация може да се управлява от сървъри, разположени в ЕИП и може да бъде предавана извън ЕИП. В случаите, когато може да ни се наложи да прехвърлим личните Ви данни извън страната, в която се намирате (включително в страни извън ЕС и ЕИП), за целите, изложени в настоящата Политика, при прехвърлянето на данните Ви, ние ще предприемем всички необходими мерки за сигурност и за спазването на изискванията на приложимите закони.

V. СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

Ние обработваме и съхраняваме събраната за Вас лична информация само доколкото това е необходимо за изпълнение на целите на обработването, за които е била събрана, след което ще преустановим нейното използване, като я изтрием или унищожим.

VI. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ 

За да сме сигурни, че личните Ви данни се обработват в съответствие с ОРЗД, ние сме внедрили достатъчно технически и организационни мерки за осигуряване защитата на вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване и от неразрешена промяна, разкриване или достъп.

На следващо място, моля, да имате предвид, че отговорността относно конфиденциалността на всички средства за удостоверяване, които използвате за достъп до уебсайта, е Ваша. Ние не носим отговорност за неразрешен достъп до такава информация от трети лица.

VII. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ 

Нашият уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове, чието използване/посещение е предмет на уреждане от други политики за поверителност за тези уебсайтове. Ако посетите някой от тези уебсайтове, трябва да прегледате техните политики за защита на данните. Настоящата Политика не важи за използването на други уебсайтове. Ние не можем да упражняваме контрол над тях и не носим отговорност за използването им или за практиките на събиране и обработване на данни от други уебсайтове.

VIII. „БИСКВИТКИ" 

Уебсайт ни използва "бисквитки", за да Ви отличи от другите потребители на уебсайта. Това ни позволява да подобряваме уебсайта. Обработването се основава на Вашето съгласие, изразено на уебсайта или чрез настройките на Вашия браузър.

Използваме следните типове бисквитки:

Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното ви устройство, когато посещавате нашия уебсайт. Те следят начина на търсене и ни помагат да изградим профил за това как нашите клиенти използват уебсайта.

Бисквитки за услуга, които ни помагат да направим нашия уебсайт възможно най-ефективен. Те дават възможност да се запомни регистрацията и данните за вход, да се запазят предпочитаните ви настройки.

Нямаме достъп до "бисквитки" на трети страни, а организациите на трети страни нямат достъп до нашите. Организациите на трети страни, които поставят бисквитки, имат собствени строги правила за поверителност.

IX. ВАШИТЕ ПРАВА 

Съгласно ОРЗД вие имате следните права:

  1. Право на достъп - Всеки потребител на уебсайта може да поиска информация от нас дали свързани с него лични данни се обработват от нас и какви лични данни се обработват (право на информация), да поиска копие от личните данни или да поиска да бъдат коригирани.
  2. Право на коригиране -Имате право да поискате от нас поправка на неточни лични данни
  3. Право на изтриване /правото да бъдеш забравен/ - Имате право да изискате да изтрием личните Ви данни.
  4. Право на възразяване - Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни.
  5. Право на ограничаване на обработването – Имате право да изискате от нас ограничаване на обработването на личните Ви данни.
  6. Право на подаване на жалба до Комисията за защита на лични данни. 

Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: sales@roi.bg, изпратено от вашия имейл.

При необходимост, с цел прилагането на най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, настоящата Политика може да бъде актуализирана, след което последната ще бъде публикувана на уебсайта ни с посочване на датата на актуализация. При съществени изменения в Политиката ще бъдете уведомени за това, като публикуваме съобщение за направените промени на нашия уебсайт. В тази връзка, моля, преглеждайте настоящите правила периодично, за да бъдете постоянно информирани за това как ние се грижим за сигурността на личните Ви данни, които събираме и обработваме.